GOLD 2019 Bölüm 3 ve Bölüm 4: KOAH Kronik Süreçte Takip ve Tedavi Önerileri

0
801

KOAH yazı dizimizin sonuncusu acilden birazcık uzak ama tıbbi nosyon olarak bilmekte fayda var diye düşündüğümüz önerileri GOLD 2019 rehberliğinde sizlerle paylaşıyoruz. KOAH atak ve alevlenme ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

KOAH ve KOAH tedavisi hakkında tartışmalar, kanıt düzeyleri, spesifik durumlar, literatür kaynağı oluşturan dokümanlar ve bu kılavuzun tamamı “www.goldcopd.org” adresinde yer almaktadır.

KOAH tedavisinin en önemli basamağı sigarayı bırakmadır. Nikotin replasman ürünleri ve farmakoterapi sigara bırakma konusunda uzun süreli fayda sağlamaktadır. Elektronik sigara kullanımının bu yönde etkinliği gösterilememiştir.

Farmakolojik ürünler olarak Vareniklin, bupropion ve nortriptilin kullanılabilir.Nikotin replasman ürünlerinin sublingual, transdermal, inhaler, sprey ve sakız şeklinde formları mevcuttur ve kullanılabilir.

  • İnfluenza Aşısı: KOAH hastalarında hastaneye yatış gerektiren alt solunum yolu enfeksiyonu ve ölüm oranlarını azaltır.  Ölü ya da inaktive canlı virüs içeren aşılar yaşlı KOAHlı hastalarda daha etkin bulunmuştur.
  • Pnömokok Aşısı: Pnömokok aşıları, PCV13 VE PPSV23, 65 yaş üstü tüm bireylere önerilmektedir. PPSV23 kronik kalp ya da akciğer hastalığı gibi önemli komorbid hastalıkları bulunan daha genç KOAH hastalarına da önerilmektedir.

Bronkodilatörler

Beta-2 agonistler: Temel etkinliği beta-2 adrenerjik reseptörlerin stimulasyonuyla cAMP’yi arttırıp bronkokonstriksiyona fonksiyonel antagonizma oluşturarak  havayolu düz kasını gevşetmektir.Kısa etkili ve uzun etkili olanları vardır. Kısa etkili beta-2 agonistlerin etkisi 4-6 saatte geçmektedir. Uzun etkili beta-2 agonistlerin etki süresi yaklaşık 12 saattir.

Adverse etkiler: Beta-2 adrenerjik reseptörlerin uyarılmasıyla sinüs taşikardisi yaparlar.  Yüksek dozlarla tedavi edilen bazı yaşlı hastalarda abartılı somatik tremorlar görülmüştür. Özellikle tiazid grubu diüretiklerle birlikte kullanıldığında, hipokalemi gelişebilir. Kronik kalp yetmezliği olan hastalarda oksijen tüketimini arttırırlar.

Antimuskarinik ilaçlar: Asetilkolinin M3 muskarinik reseptörler yoluyla havayolu üzerindeki bronkokonstriktör etkisini bloke ederler. İpratropium ve oksitropium gibi kısa etkili antimuskarinikler, M2 reseptörleri aracılığı ile gerçekleştirilen bronkokonstriksiyonu bloke ederler. Tiotropium, aclidinium, glikopironium bromid, umeclidinium gibi uzun etkili antimuskarinikler, M2 ve M3 reseptörlere bağlanarak uzun etkili bronkodilatör etki yaparlar.

Adverse etkiler: Ana yan etkisi ağız kuruluğudur. Ayrıca üriner sistem üzerine bazı etkiler bildirilmiştir.

İnhale Kortikosteroidler (ICS): KOAH ilişkili inflamasyonun kortikosterodlere yanıtının sınırlı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. LABA/ICS kombinasyonu, tek başına LABA tedavisinden alevlenmeleri önleme bakımından üstün bulunmuştur.

Adverse etkiler: Randomize kontrollü çalışmalardan elde edilmiş yüksek kalitede kanıtlar, ICS kullanımının artmış oral kandidiyazis, boğuk ses, ciltte morarma ve pnömoni insidansı ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Üçlü İnhale Tedavi: LABA+LAMA+ICS. Akciğer fonksiyonlarında düzelme, hastane başvuru ve alevlenmelerde azalma görülmüştür.

Metilksantinler

Ksantin derivelerinin tam etkisi üzerindeki tartışmalar devam etmektedir. Non-selektif fosfodiesteraz inhibitörü olarak etkirler. KOAH’ta kullanımı sınırlıdır.

Oral Glukokortikoidler

Akut alevlenme nedeniyle hospitalize edilen hastalarda veya acil servis başvurularında oral glukokortikoidlerin tedavide kullanılması, tedavi başarısızlığını, relaps oranlarını azaltmaktadır, akciğer fonksiyonlarını ve nefes darlığını düzeltmektedir.

Stabil KOAH ta oral glukokortikoidlerin uzun dönem etkisini gösteren prospektif çalışmalar sınırlıdır. Akut alevlenmelerin yönetiminde kullanılsa da, sistemik yan etkilerinden ötürü kronik kullanımı yoktur.

Adverse etkiler: Kaslarda zayıflık, fonksiyonlarında azalma şeklinde görülen steroid miyopatisi ve ağır KOAHlı hastalarda respiratuvar yetmezlik

Fosfodiesteraz-4 (PDE4) İnhibitörleri

İntrasellüler cAMPnin yıkılmasını inhibe ederek inflamasyonu azaltırlar. Roflumilast günde bir kez oral kullanılır ve direkt bronkodilatör etkisi yoktur. Roflumilast, sistemik kortikosteroidlerle tedavi edilen kronik bronşitli, ağır KOAHlı ve alevlenme öyküsü bulunan hastalarda orta ve ağır düzey alevlenmeleri azaltır. Önceden hospitalizasyon öyküsü bulunan akut alevlenmelerde yararlı etkileri görülmüştür.

Adverse etkiler: PDE4 inhibitörlerinin inhale ilaçlardan daha çok yan etkisi mevcuttur. En sık görülenleri diyare, bulantı, iştah azalması, kilo kaybı, karın ağrısı, uyku düzensizlikleri ve baş ağrısıdır.

Mukolitik (mukokinetikler, mukoregülatörler) ve Antioksidan Ajanlar (NAC, karbosistein)

ICS alan ve erdostein, karbostein ve N-asetilsistein gibi düzenli mukolitik kullanan hastalarda alevlenme oranları düşüktür. Çalışmalardaki popülasyonların heterojenisitesi, tedavi dozu ve eş zamanlı diğer tedaviler KOAH hastalrında antioksidan tedavi için hedef popülasyonu tam olarak belirlemeyi engellemektedir.

Acilcalışanları olarak GOLD 2019’u çevireceğiz ve paylaşacağız iddiamızla başlamıştık 2019’a umduğumuzdan uzun sürdü, çeşitli aksaklıklar ve farklı gerekçeler girdi araya fakat sonunda kendi kendimize üstlendiğimiz bu görevin son yazısını paylaşıyoruz.

Örnek Order

Acil serviste çalışan hekimlerimizin ve uzman hekimlerinmizin KOAH atak tedavisindeki order örneği;

Kaynaklar

  • GOLD Reports 2019
  • https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2018/11/GOLD-2019-POCKET-GUIDE-DRAFT-v1.7-14Nov2018-WMS.pdf

GOLD 2019 1. Bölüm: Tanımı ve Genel Bakış

GOLD 2019 Bölüm 2: KOAH Tanısı ve İlk Değerlendirme

 

1991 yılında İzmir-Aliağa’da doğdum. Çocukluğum Dikili-Bergama ve köyüm üçgeninde geçti. Liseyi Çanakkale Fen Lisesi’nde yatılı okudum. Erken yaşta ailemden uzakta olmak kendi ayaklarım üzerine basmayı öğrenmek dışında birçok meziyet kattı. Tıp fakültesini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde bitirdim. Halen Antalya Eğitim Araştıma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nde asistanlık eğitimime devam etmekteyim. Köy hayatı, köylülük, çiftçilik, doğa, yürüyüş, seyahat ilgi alanlarım arasında. Dünya turu en büyük hayalim. Acil ise hayatımın yaramaz çocuğu gibi, ne seninle ne de sensiz tadında yaşayıp gidiyoruz…
Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz