İnferior Miyokard İnfarktüsü

0
802

İnferior miyokard infarktüsü (Mİ) tüm miyokard infarktlarının %40-50’sini oluşturur. Vakaların %80 inde sağ koroner arter sorumlu iken diğerlerinde sirkumfleks arter sorumludur. Genelder anterior miyokard infarktüsünden daha iyi prognoza sahiptir (hastane içi mortalite sadece %2-9) . Vakaların bir kısmı posterior MI ile ilişkilidir. Olguların %40’a varan oranda eş zamanlı sağ ventriküler infarkt mevcuttur . Bu hastlarda %20 oranında ikinci veya üçüncü derece AV bloğa bağlı anlamlı bradikardi ve hipotansiyon  görülür. Bu yüzden bu hastalarda nitrat uygulamasına bağlı ciddi hipotansiyon gelişebilir .

İnferior MI lı olgularda prognozun daha iyi olabilmesi için hızlı tanı koyma ve zaman çok önemlidir. STEMİ zaman için tıklayınız.

Gerek hastane öncesi ekip 112 ve acil serviste gerek kateterizasyon salonunda hekim hızlı bir şekilde tanıyı koyup en iyi tedavi yöntemini seçmek zorundadır.

 

Tanı

 • DII, DIII, aVF derivasyonlarında ST elevasyonu.
 • DII, DIII, aVF’de ilerleyici Q dalga gelişimi.
 • aVL’de resiprokal ST depresyonu (DI derivasyonda resiprokal değişiklik görülebilir veya görülmeyebilir).

Hangi Arter Sorumlu?

Inferior STEMI üç koroner arterin tümünün tıkanıklığının sonucunda olabilmektedir. İnferior Mİ EKG örneği sergileyen olguların %80-90’ında RCA, %10-20’sinde Cx infarktüsten sorumlu arter olarak gösterilir . Mİ’de EKG bize koroner anjiyografiden çok farklı bir patofizyolojik yaklaşım sunar. Koroner anjiyografi damar anatomisini gösterirken EKG iskemi süresince miyokardın fizyolojisini gösterir. Bundan dolayı koroner anjiyografi infarktüsten sorumlu arteri tespit etmede “altın standart” iken EKG de akut miyokart iskemisini ve lokalizasyonu göstermede “altın standart” olarak kabul edilmektedir. Fakat bazen 12 derivasyonlu EKG lokalizasyonun yerini tahmin etmede yeterli olmayabilir. Sol ventrikül inferior ve anterior duvarları çok net belirti verirken lateral, posterior, septal ve apikal bölgeler rölatif olarak EKG sessiz bölgelerdir . Bazen aynı koroner arter darlığında bile hastalar arasında farklı EKG bulguları izlenebilir. LAD tıkanmasına bağlı anterior Mİ’de, inferior derivasyonlarda ST segment yükselmesi beklenmeyen ve nadir rastlanan bir
durum olarak bildirilmektedir . EKG’de inferior derivasyonlarda ST segment yüksekliği nedeniyle inferior Mİ tanısı konan, ancak yapılan koroner anjiyografide LAD proksimalinde darlık saptanan olgu, EKG’ye göre beklenmeyen lokalizasyonda koroner arter tıkanması nedeniyle özellik taşımaktadır. Bu yüzden Inferior STEMI üç koroner arterin tümünün tıkanıklığının sonucunda olabilmektedir:

 • %80 baskın sağ koroner arter (RCA) tıkanıklığına bağlıdır.
 • %20 sorumlu damar baskın olan sol sirkumflex arterdir (LCx).
 • Bazı durumlarda, sol ön inen arterin (LAD) tıkanıklığının sonucu gelişebilmektedir.

Hem RCA hem de sirkumflex arter tıkanıklığı  sonucu inferior STEMİ gelişebilir. Tahmini  infarkt alanın hafifçe farklıdır:

 • RCA bölgesi, inferior septum dahil, inferior duvarın medial duvarına karşılık gelir.
 • Cx bölgesi inferior duvarın lateral bölgesine ve sol posterobazal bölgeye karşılık gelir.

Bu durum EKG’de birbirinden hafifçe farklı patternler meydana getirir:

RCA Tıkanıklığı

 • RCA tıkanıklığında hasarın akımı inferior ve sağa doğru olup,
 • III.derivasyonda > II derivasyon ST elevasyonu meydana getirir (III. derivasyon daha sağa dönük olduğundan dolayı).
 • DI.Derivasyonda resiprokal ST depresyonu

Cx Tıkanıklığı

 • Cx tıkanıklığında hasarın akımı inferior ve sola doğru olup
 • Lateral İnfarkt bulguları DI, V5-6 lateral derivasyonlarında ST elevasyonu
 • DI.derivasyonda=DIII.derivasyon ST elevasyonu.
 • DI.derivasyonda resiprokal ST depresyonu yokluğu.

Sağ Ventrikül Mİ

 • Sağ ventriküler infarkt belirtileri: V1 ve V4R’de ST elevasyonu.

Örnekler

 • DII, DIII ve aVF’de ST elevasyonu.
 • DIII ve aVF’de Q dalga oluşumu.
 • aVL’de resiprokal ST çökmesi ve T dalga inversiyonu.
 • II. derivasyonda=III. derivasyon ST elevasyonu ve I. derivasyonda resiprokal değişiklik yokluğu (izoelektrik ST segmenti) sirkumfleks arter tıkanıklığını düşündürmektedir.

 • DII, DIII ve aVF’de  ST elevasyonu ve Q dalgaları
 • aVL’de resiprokal ST segment çökmesi değişiklikler.
 • DI.derivasyonda resiprokal ST segment çökmesi varlığı ile birlikte
 • III. derivasyonda>II. derivasyon ST elevasyonu
 • V1-2’de ST elevasyonu sağ ventrikül infarktı ile ilişkili RCA tıkanıklığını düşündürmektedir: bu hastada bunu doğrılamak için sağ taraf derivasyonlarına ihtiyaç vardır

Hyperacute inferior STEMI:

 • DII, DIII ve aVF’de hiper akut T dalgaları
 • DII, DIII ve aVF’de erken ST segment elevasyon ve R kaybı
 • DI-aVL de resprokal  ST segmnent ökmesi

Kaynak

 • www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-Myocardial-Infarction-in-patients-presenting-with-ST-segment-elevation-Ma
 • www.litfl.com/inferior-stemi-ecg-library/
 • www.acilci.net/inferior-stemi/
 • www.ecgwaves.com/

STEMİ Kılavuzu ESC 2017

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz