Pediatrik Taşikardi Algoritması Akıl Kartı 2020 AHA

0
4199

Dar kompleks taşiaritmiler (QRS süresi 0,09 saniye veya daha kısa), en yaygın olarak re-entery döngüden (yeniden giren devrelerden) kaynaklanır, ancak diğer mekanizmalarla da (örn., ektopik atriyal taşikardi, atriyal fibrilasyon) bazen ortaya çıkar. Düzenli geniş kompleks taşiaritmiler (0,09 saniyeden fazla), aberan iletimli supraventriküler taşikardi (SVT) veya ventriküler taşikardi dahil olmak üzere birden fazla mekanizmaya sahip olabilir.

Pediyatrik hastadaki SVT’nin hemodinamik etkisi, bir kısım hastalarda meydana gelen kardiyovasküler bozulma (yani değişen mental durum, şok belirtileri, hipotansiyon) ile değişken olabilir. Hemodinamik olarak stabil hastalarda, re-entry SVT sıklıkla vagal manevralarla sonlandırılabilir. Adenozin, vagal manevralara yanıt vermeyen palpe edilebilir nabzı olan bebeklerde ve çocuklarda SVT’yi tedavi etmek için tercih edilen ilaç olmaya devam etmektedir. Hemodinamik olarak stabil geniş kompleks taşikardisi olan hastalar ve ilk başarılı tedaviden sonra SVT’nin tekrarladığı hastalar için, etiyolojiyi teşhis etmek ve tedaviyi özelleştirmek için uzman konsültasyonu önemlidir. SVT veya geniş kompleks taşikardisi olan hemodinamik açıdan stabil olmayan hastalarda senkronize kardiyoversiyon düşünülmelidir.

Düzenli dar kompleks taşiaritmiler (QRS süresi 0,09 saniye veya daha kısa) en yaygın olarak re-entry döngüden kaynaklanır, ancak diğer mekanizmalar (örn., ektopik atriyal taşikardi, atriyal fibrilasyon) bazen ortaya çıkar. Düzenli geniş kompleks taşiaritmiler (0,09 saniyeden fazla), aberan iletimli supraventriküler taşikardi (SVT) veya ventriküler taşikardi dahil olmak üzere birden fazla mekanizmaya sahip olabilir.

Nabızlı Supraventriküler Taşikardinin Tedavisi için Öneriler
Sınıf Düzey Öneriler
1 C-LD 1. IV / IO erişim hazırsa, SVT tedavisi için adenozin önerilir.
1 C-EO 2. SVT’si vagal manevralara ve/veya IV adenozine yanıt vermeyen hemodinamik açıdan stabil hastalar için uzman konsültasyonu önerilir.
2a C-LD 3. Hasta hemodinamik olarak dengesiz olmadığı veya kimyasal veya elektrikle senkronize kardiyoversiyonu geciktirmediği sürece önce vagal stimülasyonu denemek mantıklıdır.
2a C-LD 4. SVT’li hasta hemodinamik olarak unstabilse ve kardiyovasküler yetersizlik kanıtı (yani değişen mental durum, şok belirtileri, hipotansiyon) varsa, 0.5 ila 1 J/kg’lık dozdan başlanarak elektrikli senkronize kardiyoversiyon yapılması uygundur. Başarısız olursa, dozu 2 J/kg’a yükseltin.
2b C-LD 5. Vagal manevralara, IV adenosine, elektrikle senkronize kardiyoversiyona yanıt vermeyen unstabil SVT’si olan ve uzman konsültasyonu yapılamayan bir hasta için prokainamid veya amiodaron düşünülmesi mantıklı olabilir.

Öneriye Özgü Destekleyici Metin

  1. İntravenöz adenozin, ilk 2 dozu reenttran SVT’yi sonlandırmak için genellikle etkili olmaya devam etmektedir. Taşiaritmilerin yönetimi ile ilgili 5 retrospektif gözlemsel çalışmadan (4 tek merkez, 1 çok merkezli), adenozin diğer ilaçlarla doğrudan karşılaştırılmamıştır.
  2. Vagal manevralara veya adenozine dirençli hemodinamik olarak stabil SVT’si olan hastalar için, alternatif ikinci basamak ajanların değerlendirilmesi, çoklu antiaritmik ajanların uygulanmasıyla potansiyel proaritmik ve yaşamı tehdit eden hemodinamik kollaps göz önüne alındığında uzman konsültasyonu tarafından yönlendirilmelidir. İntravenöz verapamil, B-blokerler, amiodaron, prokainamid ve sotalol dahil olmak üzere adenozine dirençli SVT’nin tedavisi için ikinci basamak ajanlar olarak birden fazla ilaç kullanılmıştır. Birkaç karşılaştırmalı çalışma mevcuttur.
  3. Vagal manevralar noninvazivdir, çok az yan etkiye sahiptir ve birçok durumda SVT’yi etkili bir şekilde sonlandırır; her manevra türü için kesin başarı oranları (yani yüze buzlu su, duruş değişikliği) bilinmemektedir. Yetişkinlerde standart valsalva manevrasına yapılan bir postüral modifikasyon ile daha iyi başarı oranları bildirilmiş olmasına rağmen, bu teknikle ilgili yayınlanan pediatrik deneyim çok sınırlıdır. Baş aşağı konumlandırma, çocuklarda etkili olan ek bir vagal manevra şekli olabilir.
  4. Senkronize kardiyoversiyon, hemodinamik olarak stabil olmayan SVT’li (yani, değişen mental durum, şok belirtileri veya hipotansiyon ile karakterize kardiyovasküler bozulma) ve standart tedaviye yanıt vermeyen SVT’si olan hastalar için tedavi seçeneği olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, bu vakalar nadirdir ve SVT’de kardiyoversiyon tedavisinin sonuçlarını bildiren çok az yeni veri vardır. Asıl tedavi gecikmeyecekse ve kaynaklar yeterli ise senkronize kardiyoversiyondan öncesi sedasyon uygulamayı düşün.
  5. Prokainamid ve amiodaron, adenozine dirençli SVT için orta derecede etkili tedavilerdir. Prokainamid lehine küçük bir etkinlik avantajı olmakla birlikte; her iki tedavide de yan etkiler sıktır. İntravenöz sotalol, SVT tedavisi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 2009 yılında onaylanmıştır. Sadece 3 rapor, akut veya subakut supraventriküler taşiaritmilerde kullanımını, SVT ve atriyal taşiaritmilerin % 60 ila% 100 sonlandırma oranıyla açıklamaktadır. Söz konusu çalışmalarda IV sotalol yoğun bakım veya pediatrik kardiyoloji ünitesinde çocuk elektrofizyologlarının rehberliğinde uygulanmıştır. Potansiyel proaritmik özelliklerinden dolayı, IV sotalolün diğer durumlarda güvenle verilip verilemeyeceği bilinmemektedir. Refrakter SVT için IV sotalol kullanımını destekleyen veya aleyhinde şu anda yeterli kanıt yoktur.
Nabızlı Geniş Kompleks Taşikardinin Tedavisi için Öneriler
Sınıf Düzey Öneriler
1 C-LD 1. Geniş kompleks taşikardisi olan hasta hemodinamik olarak stabilse, antiaritmik ajanların uygulanmasından önce uzman konsültasyonu önerilir.
2a C-EO 2. Geniş kompleks taşikardisi olan hasta hemodinamik olarak unstabil ve kardiyovasküler bozulma varsa (örn. Değişen mental durum, şok belirtileri, hipotansiyon), 0,5–1 J/kg’lık bir dozdan başlayarak elektrikli senkronize kardiyoversiyon yapılması mantıklıdır. Başarısız olursa, dozu 2 J/kg’a yükseltin.

Öneriye Özgü Destekleyici Metin

  1. Çocuklarda nabızlı geniş kompleks taşikardi (QRS süresi 0,09 saniyeden fazla) görülmesi nadirdir ve ventrikülden (ventriküler taşikardi) veya atriyumdan (aberan iletimli SVT) kaynaklanabilir. Hem pediatrik hem de yetişkin çalışmalarda, altta yatan kardiyomiyopatileri, uzun QT sendromu, Brugada sendromu ve Wolff-Parkinson-White sendromu olan hastaları içeren antiaritmik tedavilerden proaritmik komplikasyon riski taşıyan potansiyel popülasyonları tanımlamıştır.
  2. Nabzı olan hemodinamik anstabil atriyal veya ventriküler kaynaklı geniş kompleks taşikardili çocukların tedavisi için acil olarak doğru akımla senkronize kardiyoversiyon sağlanmalıdır. Kardiyovasküler bozulmada birincil farmakolojik yönetim yerine elektrik tedavisinin kullanımının belirlenmesinde kilit bir faktördür. Nabız ve hemodinamik stabiliteye sahip geniş kompleks taşikardilerin insidansını açıklayan yeterli kanıt yoktur ve nabzı olan geniş kompleks taşikardili çocukların tedavisinde spesifik antiaritmik ilaçların kullanımı lehine veya aleyhine destek yoktur.

AHA Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzu 2020

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz