Konjonktivit Acil Yaklaşım

0
5986
Konjonktivit, gözün konjonktiva tabakasının enflamasyonu ve göz kızarıklığının yaygın bir nedenidir. Buna bağlı olarak acil servise ve birinci basamak kliniklere sık görülen bir şikayettir. Kırmızı göz nedenleri arasında sayılan konjonktivitler bakteriyel, viral, klamidyal, yenidoğan konjonktiviti, allerjik konjonktivit, dev papiller konjonktivit ve irritatif konjonktivit olarak sınıflandırılır.

blankKonjonktiva, gözün dış yüzeyini kaplayan şeffaf, kayganlaştırıcı mukozadır. Küreyi kaplayan “bulbar konjonktiva” ve göz kapağının iç yüzeyini kaplayan “tarsal konjonktiva” olmak üzere iki kısımdan oluşur.

blankKonjonktivit, gözün konjonktiva tabakasının enflamasyonudur. Hiperemi ve kan damarlarında konjesyon hem tarsal konjonktivada hem bulbar konjektivada gözlemlenir.
blank
blank
Konjonktivit, göz kızarıklığı ve akıntısının en yaygın etiyolojisidir.
blank
Birçok konjonktivit türü olmasına rağmen,
 • Viral %80
 • Alerjik
 • Bakteriyel

en yaygın üç tanesidir. Diğer nedenler;

 • Toksinler
 • Lokal tahriş edici maddeler

sorumludur.

Viral Konjonktivit

 • Adenovirüs %65 ila %90’ından sorumludur
 • Herpes simplex
 • Herpes zoster
 • Enterovirus
Bakteriyel Konjonktivit
Bakteriyel konjonktivit çocuklarda yetişkinlerden çok daha yaygındır ve bakteriyel konjonktivitten sorumlu patojenler yaş grubuna göre değişir.
Yetişkinlerde en yaygın nedenler;
 • Staphylococcal aureus
 • Streptococcus pneumoniae
 • Haemophilus influenzae

Çocuklarda en yaygın nedenler;

 • H. influenza
 • S. pneumoniae
 • Moraxella catarrhalis

neden olur. Diğer bakteriyel nedenler arasında

 • Neisseria gonorrhoeae (Yenidoğan)
 •  Chlamydia trachomatis (Yenidoğan)
 • Corynebacterium  diphtheria

bulunur. N. gonorrhoeae, yenidoğanlarda bakteriyel konjonktivitin en yaygın nedenidir.

blank

Konjonktivit prevalansı yaşa, cinsiyete ve yılın zamanına göre değişir. En sık 7 yaşından küçük çocuklarda görülür ve en yüksek insidans 0-4 yaşları arasında görülür. Mevsimlerde prezentasyon oluşumunda bir faktördür. Alerjik konjonktivit, nüfusun %15-40’ını etkileyen konjonktivitin en sık nedenlerindendir ve en sık ilkbahar ve yaz aylarında görülür.

blank
Konjonktivit hastasının değerlendirilmesinde; hastanın yaşı, hastalığın tek veya çift taraflı olması, aile öyküsünün olması, kontakt lens kullanıcısı olup olmaması, çevresel faktörler açısından hastanın bulunduğu ortamlar, yakın zamanda geçirdiği ameliyat ve travma, bağlantılı sistemik hastalığın olması, yabancı cisim hissi, kaşıntı, akıntı tipi, ağrı varlığını, göz kapağı özellikleri, periorbital tutulum, görme değişiklikleri, fotofobiyi ve kornea opaklığı ve hastanın maruz kaldığı durumların sorgulanması önemlidir.
Muayenede görme keskinliği, ekstraoküler motilite, görme alanları, akıntı tipi, şekli, boyutu ve gözbebeği yanıtı, proptozis varlığı, kornea opasitesi, yabancı cisim değerlendirmesi, tonometri, konjoltivaya ve göz kapağı şişmesine odaklanmalıdır.
Konjonktivitte konjonktivanın kızarıklığı yaygın olmalı ve hem bulbar hem de tarsal konjonktiva yüzeyini kapsamalıdır. Ayrıcı tanıda keratit, iritis ve açı kapanması glokomu düşünülmeli  ama bu hastalıklarda sadece bullbar konjonktivada kızarıklık mevcuttur, tarsal konjonktivada hiperemi görülmez.

En yaygın üç konjonktivit tipinin klasik bulguları aşağıda bulunabilir.

Viral: Kaşıntı ve yırtılma semptomları, yakın zamanda üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü, sulu akıntı, alt palpebral konjonktival foliküller, hassas preauriküler lenfadenopati.

blank
Bakteriyel: Kızarıklık ve yabancı cisim hissi semptomları, sabahları gözlerde matlaşma, beyaz-sarı pürülan veya mukopürülan akıntı, konjonktival papilla, seyrek olarak preauriküler lenfadenopati.

blank
Alerjik: Kaşıntı veya yanma semptomları, alerji/atopi öyküsü, sulu akıntı, ödemli göz kapakları, konjonktival papilla, preauriküler lenfadenopati yok.

blank

blank
 • Kızarıklık lokalize ise, alternatif bir yabancı cisim, pterjium veya episklerit teşhisi düşünülmelidir.
 • Hastada kaşıntı olması allerjik konjonktiviti işaretet eder.
 • Sabah çapaklanma ve yapışma mevcudiyetinde bakteriyel konjonktivit düşünülmelidir.
 • Bakteriyel konjonktivit tipik olarak mukopürülan akıntı ile seyreder. Yenidoğan döneminde görülen yeni bakteriyel konjonktivit etkeni olan N. gonore enfeksiyonunda tipik olarak hiperakut seyreder ve bol pürülan akıntı, ani başlangıç ​​ve hızlı ilerleme ile kendini gösterir.
 • Geleneksel olarak hem viral hem de alerjik konjonktivitte akıntı suludur. Sulu akıntıya preauriküler lenfadenopatinin eklenmesi alerjik konjonktivitten ziyade viral tanıya işaret edebilir.

Erişkin dönemi konjonktivitlerinde bakteriyel ve viral etiyolojk ajanlar hemen hemen birbirine yakın oranlardadır. Etiyolojik ajanlar; S. aureus (en sık), S. pneumonia, H. influenza ve Moraxella. Bakteriyel konjonktivitler çift taraflı ve tek taraflı olabilir. Mukopürülan akıntı mevcuttur. Otitis media ile ilintili olabilir.

Çocukluk çağı konjonktivitlerini etiyolojik olarak; %78 oranında bakteriyel ajanlar oluşturur. Bunların %58’ini Hemophilus influenza oluşturur. Diğer ajanlar arasında sıklıkla ajan patojen olarak; Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus ve Moraxella catarrhalis’ dir. Bu dönemdeki konjonktivitlerin %20’si ise adenoviraldir.

Yenidoğan dönemi konjonktileri hayatın ilk 4 haftasında gelişen konjonktivitleri kapsar. İlk birkaç saat içinde gelişen konjonktivitler, genellikle gümüş nitratın kimyasal etkisi nedeni
ile gelişir. Gonokoksik enfeksiyonlar sıklıkla 2-4 gün içerisinde ortaya çıkarken, klamidyal enfeksiyonlar 5-14 gün içerisinde gelişirler. Herpes simplekse ibağlı konjonktivitler ise 5-7 gün içerisinde ortaya çıkmaktadırlar.

blank

Kontakt Lens Kullanıcıları

Dev papiller konjonktivit (GPC), göz kapaklarının iç yüzeyinde bulunan konjonktiva dokusunda büyük papillerin (kabarcıkların) gelişmesi ile karakterize edilen bir göz rahatsızlığıdır. GPC, özellikle kontakt lens kullanıcıları ve göz protezi kullanan kişilerde yaygındır.

blank

blank
Öykü ve fizik muayene tanı konur. Nadiren laboratuvar ve kültür istenir. Adenovirüsler için hızlı antijen testi mevcuttur ve gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek için konjonktivitin şüpheli viral nedenlerini doğrulamak için kullanılabilir. Ayrıca konjonktivit salgınlarında, nüks konjonktivitlerde, klamidyal ve sistemik enfeksiyonla birlikte olan tüm neonatal konjonktivitlerde, Neisseria gonorrheae ve N. meningitidis’ in neden olduğu hiperakut pürülan konjonktivitlerde, Corynebacterium diphtheria‘ nın neden olduğu membranöz konjonktivitlerde ve klamidya’nın neden olduğu kronik folliküler konjonktivitlerde mutlaka kültür alınmalıdır.
blank
 • Glokom
 • İritis
 • Keratit
 • Episklerit
 • Sklerit
 • Pterjiyum
 • Kornea ülseri
 • Korneal aşınma
 • Kornea yabancı cisim
 • Subkonjonktival hemoraji
 • Blefarit
 • Hordeolum
 • Şalazyon, meibomian kisti
 • Kontakt lens aşınması
 • Kuru göz
blank
Bakteriyel Enfeksiyonlar
Bakteriyel konjonktivit, tipik olarak kendi kendini sınırlarken, semptomların süresini azaltmaya yardımcı olmak için tedavi edilebilir. Kültür antibiyogram yapılan hastalarda ajan patojene spesifik tedavi verilmesi en uygun yöntemdir. Bunun yapılamadığı hastalarda geniş spektrumlu antibiyotikler yazılabilir. Ayrıca farklı tipte oftalmik antibiyotik damlalarını karşılaştıran çalışmalarda sonuçlarda anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Merhemler tipik olarak damlalardan daha uzun süre dayanırken, görmeyi engelleme eğilimindedirler. Akut, şiddetli olmayan bakteriyel konjonktivit için başlangıç ​​tedavisi, antimikrobiyal ajana bağlı olarak değişir, ancak genellikle etkilenen göze 5 ila 7 gün boyunca her iki ila 6 saatte bir uygulanır. Antibiyotik seçenekler arasında sıvı solüsyonlar ve topikal merhemler olarak mevcuttur. Reçeteler için tıklayınız.
blank
 • Polimiksin B /trimetoprim (Oftalmotrim® Steril Göz Damlası)
 • Siprofloksasin  (Siprogut® % 0.3 Göz Damlası)
 • Ofloksasin (Exocin® % 0.3 Göz Damlası)
 • Levofloksasin (Levoximed® %0,5 Göz ve Kulak Damlası)
 • Moksifloksasin  (Moxai® %0.5 Göz Damlası)
 • Azitromisin (Azyter® 15 mg/g Tek Dozluk Göz Damlası)

blank

 • Basitrasin+ Neomisin Sülfat (Thiocilline 500 IU/g + 5 mg/g Göz Merhemi)
 • Oksitetrasiklin (Terrmycin® 5 mg/ 10.000 IU Göz Merhemi)
 • Siprofloksasin (Ciloxan® %0.3 Oftalmik Merhem)
Viral Enfeksiyonlar
Adenovirüslere bağlı viral konjonktivit kendi kendini sınırlar ve tedavi soğuk kompres ve suni gözyaşı ile semptomatik rahatlamayı hedeflemelidir.
blank
blank
Daha fazla reçete bilgisine buradan erişebilirsiniz.
blank
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541034/
 • https://turkarchpediatr.org/Content/files/sayilar/69/TPA_47_4_237_243.pdf
 • https://www.medicana.com.tr/saglik-rehberi-detay/12387/konjonktivit
 • https://www.researchgate.net/publication/287522655_Conjunctivitis
 • https://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_4000/48-51.pdf
 • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497562
blank
https://www.acilcalisanlari.com/kirmizi-goze-acil-yaklasim.html

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz