Furosemid (Lasix) Uygulama Akıl Kartı

0
2009

Furosemid böbreklerden elektrolit geri emilimini engelleyen ve vücuttan daha fazla su atılımını sağlayan diüretiktir. Bu yüzden konjestif kalp yetmezliği alevlenmesi, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği ve yüksek tansiyon gibi çeşitli klinik durumlara ödem atmak için kullanılır.

Etki Başlangıcı: Oral: 30-60 dakika; IM: 30 dakila; IV: ~5 dakika
Etki süresi: Oral: 6-8 saat; IV: 2 saat
Yarılanma Ömrü (t½): 4,5 saat
Metabolizma: Karaciğer
Atılım: İdrar

LASİX® 20 mg /2 mL IM/IV enjeksiyonluk ampul

Furosemid henle kulpunun çıkan kolunda bulunan Na+2CI-K+ transport mekanizmasını inhibe eder bloke ederek nefronda sodyumun, klorun ve suyun yeniden emilimini azaltsa da proksimal ve distal tübüllerde sodyum ve klorürün tübüler yeniden emilimini bloke ederek diürezi destekler. Bu inhibisyon, sodyum, klorür, magnezyum, kalsiyum, hidrojen ve potasyum iyonları ile birlikte artan su atılımıyla sonuçlanır. Diğer loop diüretiklerinde olduğu gibi, furosemid ürik asit atılımını azaltır.

Ayrıca bu ilacın diüretik etkisinin oluşmasında böbreklerde yapmış olduğu hemodinamik değişiklikler de önemlidir. Çünkü furosemid bazı meditörlerin (PGE2 gibi) sentezini arttırmak suretiyle böbrek damarlarında vazodilatasyona neden olur ve buna bağlı olarak glomerüler mitrasyon hızı artar. Furosemld yukarıda belirtilen mekanizmaların etkisiyle böbreklerden idrar, sodyum ve klorun atılımını arttırır. İV uygulamayı takiben 30 dakika içinde diürez oluşur ve etki süresi yaklaşık 2 saattir.

 • Konjestif Kalp Yetmezliği
 • Akut Pulmoner Ödem
 • Nefrotik Sendrom
 • Karaciğer Sirozu
 • Hiperkalsemi

 • Furosemid veya Sülfonamid türevi ilaçlara karşı aşırı duyarlılık
 • Anürik hastalar
 • Hepatik koma ve prekoma
 • Hipovolemi
 • Dehidrasyon
 • Hipotansiyon

Ödem

Konjestif kalp yetmezliği (KKY), karaciğer sirozu ve nefrotik sendrom dahil böbrek hastalığı ile ilişkili ödem;

Doz sonrası sodyum tutulması olasılığı nedeniyle günlük tek bolus uygulamaları ESC 2021 Kalp yetmezliği kılavuzuna göre önerilmez. Ama sürekli infüzyonla, kararlı duruma daha erken ulaşmak için bir yükleme dozu kullanılabilir. Dozlar hastaya göre ve yanıta göre titre edilir. Dozaj oldukça kişiselleştirilmiştir. Daha önce frusemid kullanmamış hastada anlamlı diüreze neden olmak için 5 mg yeterli olabilirken bazı hastalarda özelikle belirgin böbrek yetmezliği olanlarda infüzyonla 100 mg/saat’lik dozlar gerekebilir.

 • Oral: 20-80 mg PO günde bir verilir. Günde 3-4 defaya kadar çıkılabilir. 600 mg/gün’ü geçmemelidir.
 • IV/IM:

Hasta oral diüretik kullanmıyorsa, başlangıç dozu 20-40 mg furosemid İV 10 dakika içinde İV infüze edilir. Diüretik yanıtı tedavinin başlamasından kısa bir süre sonra değerlendirilmelidir. Yeterli bir diüretik yanıtı, 2 saatte >50-70 mEq/L idrar sodyum içeriği ve/veya ilk 6 saatte >100-150mL/saat idrar çıkışı olarak tanımlanır. Ama genel yaklaşım 1 saat içinde yetersiz diüretik yanıtı varsa furosemid iv dozu iki katına çıkarılabilir.

Uygulama önce 2 ampul (40mg) lasix  sonra 80 mg lasix yapılır.

 • İnfüzyon hızı 4 mg/dk’yı geçmemelidir.
 •  Glikoz çözeltileri ile verilmez.

Hasta oral diüretik kullanıyorsa, hastanın yatıştan önce aldığı günlük oral dozun 1-2 katına denk gelen, başlangıç iv furosemid dozu uygulanır.

 • eGFR ≥30 mL/dakika/1.73 m2: IV: Başlangıç: 5 mg/saat; diüretik yanıt yeterli değilse, IV bolus dozunu tekrarlayınız ve sürekli infüzyonu 10 mg/saate yükseltiniz;  bolusa ve gerektiğinde 40 mg/saate kadar infüzyonu titre etmeye devam ediniz.
 • eGFR <30 mL/dakika/1.73 m2: IV: Başlangıç: 20 mg/saat; diüretik yanıt yeterli değilse, IV bolus dozunu tekrarlayınız ve sürekli infüzyonu 40 mg/saate yükseltiniz.

Toksisiteden kaçınmak için önerilen maksimum toplam günlük doz 600 mg/gün’dür.

Kategorisi: C  Furosemid plasenta bariyerini geçmektedir.

Furosemid anne sütüne geçer ve laktasyonu inhibe edebilir. Furosemid ile tedavi edilen kadınlar bebeklerini emzirmemelidir.

 • Dehidrasyon
 • Hipotansiton
 • Elektrolit dengesizliği
 • Hipokalemi
 • Hipokloremik alkaloz
 • Yenidoğan bebeklede hiperbilirubinemi
 • Hiperglisemi
 • Hiperürisemi
 • Pankreatit
 • Tinnitus ve işitme kaybı

Elektrolit ve sıvı kaybı ölçüsüne bağlıdır ve dehidrasyon, kan hacmi azalma, hipotansiyon, elektrolit dengesizliği, hipokalemi, hipokloremik alkaloz gelişir. Yüksek dozlarda kalp ritm bozuklukları ve böbrek yetmezliği gelişir.

 • Aşırı veya kronik alkol tüketiminden kaçının. Alkol ortostatik hipotansiyon riskini artırır.
 • Hipokalemiye yol açabileceğinden meyan kökü alımından kaçının.
 • Sistemik lupus eritematosus, karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği konusunda dikkatli olun.
 • Furosemid, özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu varlığında aminoglikozid antibiyotiklerin ototoksik potansiyelini artırabilir. Hayatı tehdit eden durumlar dışında bu kombinasyondan kaçının.
 • Lityum genellikle diüretiklerle birlikte verilmemelidir. Diüretik ilaçlar lityumun renal klerensini azaltır ve yüksek lityum toksisitesi riski ekler. Bu yüzden beraber alımı önerilmez.

 • LASIX 20 mg/2 ml IM/IV ampul
 • DESAL 20 mg/2 ml IM/IV ampul
 • FUROJECT 20 mg/2 ml IM/IV ampul
 • FUROMID 20 mg/2 ml IM/IV ampul
 • FUROSON 20 mg/2 ml IM/IV ampul

 • https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=NEPH%2F120718&topicKey=PC%2F6884&source=see_link
 • https://go.drugbank.com/drugs/DB00695
 • https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/229428
 • https://www.sanofi.com.tr/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-TR/Home/hakkimizda/saglik-cozumleri/urunler/receteli-urunler/g-m/lasix-20-kt.pdf?la=tr&hash=29F4FD2EB8072A853AE671A7AB401789
 • https://reference.medscape.com/drug/lasix-furosemide-342423
 • https://litfl.com/frusemide/
 • https://acilci.net/furosemid-infuzyonu/

Akut Kalp Yetmezliği Acil Yaklaşım ESC 2021

 

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz