ST Yükselmesi Olmayan Miyokard İnfarktüsü (NSTMI) Klavuzunda Yenilikler ESC 2020

0
3548

blank

ESC 2020 Klavuzunun Yenilikleri

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) 2020 yılının ağustos ayında ST Yükselmesi Olmayan Miyokard İnfarktüsü (NSTMI) hakkında en son güncellemesini yayınladı. Klavuzun tam metnini doküman kütüphanemizden indirmek için buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Bu yazı kılavuzun tamamını içermemektedir. Kılavuzda yer alan yenilikler başlığı altında bahsedilen birkaç önemli noktalar anlatılmaya çalışılmıştır. Keyifli okumalar…

blank

 • 0-1 saat hs-troponin algortmasina alternatif olarak, laboratuar olarak doğrulanmış hs-troponin kullanılıyorsa yeni algoritma 0-2 saat olarak kullanılabilir.
 • Tanı için hs-troponin’e ek olarak CK, CK-MB, h-FABP, copeptin gibi ek biyobelirteçlerin kullanılmasının rutine alınması önerilmemektedir. 

Risk Sınıflaması

 • BNP ya da NT-proBNP plazma değerlerinin ölçülmesi prognostik açıdan dikkate alınmalıdır.

blank

Antitrombotik Tedavi

 • PCI planlanan hastalarda Tikagrelor yerine Prasugrel tercih edilmesi düşünülebilir.
 • Koroner anatominin bilinmediği ve erken invaziv tedavi planlanan hastalarda P2Y12 reseptör inhibitörlerinin rutin olarak ön tedavi planlanması önerilmez.
 • PKG uygulanan NSTE AKS hastalarında tikagrelor yerine prasugrel tercih edilmesi düşünülmelidir
 • NSTMI hatalarında erken invaziv tedavi planlanmayan hastalarda kanama riski daha açısından P2Y12 inhibitörleri ön tedavi açısından düşünülebilir.
 • P2Y12 inhibitörü tedavisinin azaltılması (de-eskalasyon) (tikagrelor ya da prasugrel’den klopidogrel’e geçiş= switch), özellikle güçlü trombosit inhibisyonunun uygun olmadığı düşünülen AKS hastalarında DAPT (dual antiplatelet tedavi) tedavisine alternatif olarak düşünülebilir. Bu hastaların risk değerlendirmesi trombosit fonksiyon testi ya da CYP2C19 genotiplemesi yapılarak belirlenmelidir.
 • AF hastalarında (CHA2Ds2-VASc skoru erkekte 1 ve üzeri bayanda 2 ve üzeri olanlar), akut dönemde (ilk bir hafta) TAT (üçlü antitrombotik tedavi) kullanımının ardından, inmeyi önlemek için DAT (ikili antitrombotik tedavi) tedavi stratejisine geçilebilir. Bu stratejide yeni nesil oral antikoagülan ile tercihen klopidogrel olan oral antiplatelet önerilir.
 • Oral antikoagülanlar ile tedavi edilen hastalarda antitrombosit tedavinin kesilmesi 12 ay sonra önerilir.
 • Stent trombozu riski olan hastalarda aspirin, klopidorel ve oral antikoagülan içeren TAT tedavisine alternatif olarak tikagrelor ya da prasugrel ile birlikte oral antikoagülan içeren DAT tedavisi kullanılabilir.

İnvaziv Tedavi

 • Erken invaziv girişim aşağıdaki yüksek risk kriterleri varlığında 24 saat içinde planlanmalıdır
  • NSTMI tanısı konulması
  • Devam eden iskemiyi düşündüren dinamik veya muhtemel yeni ST/T değişikliği
  • Geçici ST segment elevasyonu
  • GRACE skoru >140 olması
 • Düşük riskli hastalarda Koroner BT anjio ya da iskemi için stres testi öncelikli olarak önerilir.
 • Hastane dışı kardiyak arrest sonrası başarılı resüsite edilen hastalarda ST segment yükselmesi yoksa hemodinamisi stabil seyreden hastalarda gecikmiş koroner anjiyografi önerilir.
 • Kardiyojenik şokta olmayan çoklu koroner damar hastalığı bulunan hastalarda tam revaskülarizasyon düşünülmelidir.
 • Çok damar hastalığı olan NSTMI hastalarında PKG sırasında tam revaskülarizasyon düşünülmelidir.
 • blank

 • https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-Coronary-Syndromes-ACS-in-patients-presenting-without-persistent-ST-segm

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz