Tikagrelor (Brilinta®) Uygulama Akıl Kartı

0
6782

Bu İçerik Sadece Aboneler İçindir

Bu içeriğin kilidini açmak için lütfen abone olun.

Tikagrelor, daha çok akut koroner sendromda kullanılan, güçlü, hızlı başlangıçlı, geri döndürülebilir antitrombotik etkili bir P2Y12 reseptor inhibitörüdür. Son yıllarda ön ilaç olmadığı, hızlı ve klopidogrele göre kanamayı attırmadan etki gösterdiği için daha fazla tercih edilen antitrombotik ilaç olmuştur.

Etki Başlangıcı: 30 dakika
Etki süresi: 4 gün
Yarılanma Ömrü (t½): 12 saat
Metabolizma: Karaciğer
Atılım: İdrar ve dışkı

Brilinta® 90 mg Tablet

blank

blank

Tiyenopiridin (klopidogrel, tiklopidin ve prasugrel) olmayan yeni bir trombosit P2Y12 reseptör antagonisti olan Ticagrelor , yeni bir grup olan siklopentil-triazolo-pirimidinler sınıfındaki ilk oral ajandır. Klopidogrelden farklı olarak , tikagrelor bir ön ilaç değildir. Tiyenopiridenler P2Y12 reseptörünü geri dönüşümsüz inhibe eden başka bir antiplatelet sınıfdır. Ticagrelor, tiyenopinlerden farklı olarak  ADP’den farklı bir bağlanma bölgesi ile etkileşime girerek trombosit P2Y12 reseptörünü geri dönüşümlü olarak bloke eder ve  ADP’nin protrombotik etkilerini inhibe olur. Böylece trombosit sinyal yolunu bloke olur ve glikoprotein kompleksi GPIIb/IIIa’nın aktivasyonunu, trombositlere fibrinojen bağlanmasını ve trombosit yapışmasını ve agregasyonunu inhibe etmiş olur. blank

Ticagrelor, %36 biyoyararlanımı ile bağırsaktan hızla emilir. Pik plazma seviyelerine 1.5-3.0 saatte ulaşılır. Yarı ömrü yaklaşık 12 saattir. Son dozdan 48 saat sonra antiplatelet etkisi düşüktür. Ticagrelor ağırlıklı olarak CYP3A4 ve bir dereceye kadar CYP3A5 tarafından metabolize edilir. ARC124910XX, tikagrelorun aktif bir metabolitidir, ancak ana bileşik antiplatelet etkisinin çoğundan sorumludur. Eliminasyon hepatik metabolizma yoluyladır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

blank

 • Akut Koroner Sendrom (STEMI, NonSTEMİ, Anstable Anjina)
 • PCI (stent) Sonrası (Trombotik olayların önlenmesi)
 • Akut İskemik İnme
 • Massif Pulmoner Emboli
 • Atriyal Fibrilasyonu (Trombotik olayların önlenmesi)
 • Koroner Arter Baypas Greftleme Sonrası (Trombotik olayların önlenmesi)
 • Periferik Arter Baypas Greftlemede ve Periferik Arter Perkütan Anjiyoplasti
 • Semptomatik Karotis Arter Stenozu
 • Periferik Arter Hastalığı (Trombotik olayların önlenmesi)
 • Santral Retinal Arter Tıkanıklığı
 • Kalıcı Kateter Tıkanıklığı (Trombotik olayların önlenmesi)
 • DVT

ESC 2017 STEMİ KILAVUZU ÖNERİLERİ

blank

 • Etkin madde veya diğer yardımcı maddelere aşırı duyarlılık
 • Aktif patolojik kanama
 • İntrakraniyal hemoraji öyküsü
 • Orta – ağır derecede karaciğer yetmezliği
 • Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (örn.;ketokonazol, klaritromisin, nefazodon, ritonavir ve
  atazanavir) ile tikagrelorun birlikte kullanımı, tikagrelore maruziyette belirgin artışa neden olabileceği için kontrendikedir.

ESC 2017 STEMİ KILAVUZU

Tikagrelor Seçimi ve Zamanlaması ile İlgili Öneriler

Öneriler Sınıfa Sınıfb
Kontrendikasyon olmadığı sürece, başlangıç tedavi stratejisinden bağımsız olarak, klopidogrel (tikagrelor başlandığında kesilmelidir) ile önceden tedavi edilmiş hastalar da dahil olmak üzere AKS’ li hastalarda aspirine ilaveten tikagrelor (180 mg yükleme dozu, günde iki kez 90 mg) önerilir. I B
STEMI’si olan hastalarda önerildiği gibi koroner anatomisi bilinen ve PKG uygulanması kararı verilen hastalarda da bir P2Y12 inhibitörü ile ön tedavi genellikle önerilir. I A
İnvaziv tedavi uygulanan NSTE-AKS hastalarında tikagrelor (180 mg yükleme dozu, günde iki kez 90 mg idame) veya tikagrelor bir seçenek değilse klopidogrel (600 mg yükleme dozu, günlük doz 75 mg idame) uygulaması tanı konur konmaz düşünülmelidir. IIa C
İskemik (ör. yüksek SYNTAX skoru, geçirilmiş stent trombozu, implante edilen stentlerin yeri ve sayısı) ve kanama (ör. PRECISE-DAPT skoruna göre) riskleri göz önünde bulundurularak, PKG yapılan stabil KAH hastalarında klopidogrel yerine aspirine ilaveten tikagrelor veya prasugrel düşünülebilir. IIb C
AKS = Akut Koroner Sendrom; KAH = Koroner Arter Hastalığı; DAPT = İkili antiplatelet tedavisi; NSTE-AKS = ST Elevasyonsuz Akut Koroner Sendrom; OAC = Oral Antikoagülan; PKG = Perkütan Koroner Girişim; PRECISE-DAPT = Kanama Komplikasyonlarını Öngörme Stent implantasyonu ve ardından İkili Anti Trombosit Tedavisi uygulanan hastalarda; STEMI = ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü; SYNTAX = Taksus ile Perkütan Koroner Müdahale ve Kalp Cerrahisi Arasındaki Sinerji.

 

blank

Akut Koroner Sendrom

NSTEMİ/NonSTEMİ: ST elevasyonsuz miyokard enfarktüsü ve unstabil angina olan hastalarda, tikagrelor tedavisi

 • 180 mg’lık tek

bir yükleme dozu önerilmektedir. Son yıllarda  eğer hastaya koroner anjiografi gecikmeden yapılacaksa anjio sonrası P2Y12 inhibitörlerinin yüklenmesi önerilmektedir. Bu hastalara acil serviste ;

 • UFH 70 U/kg IV
 • ASA 300 mg

verilmesi yeterlidir.

İdame : Önerilen tikagrelor dozu günde iki kez 90 mg’dır ve ilaç yemekle birlikte veya yemeksiz verilebilir. Yaşlı hastalarda veya böbrek veya hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun değiştirilmesine gerek yoktur. Günde 180 mg tikagrelor ile 100 mg dozunda asetilsalisilik asit (ASA) ile birlikte önerilmektedir. Yüksek doz ASA kanama riski artışı ile ilişkili olduğundan ASA dozunun 100 mg’dan fazla olmaması önerilir. Optimal tedavi süresi resmi olarak saptanmamıştır. Klinik çalışma verileri 12 aya dek kullanımını desteklemektedir ve maksimum yarar 3 ayda görülmüştür

STEMİ: ST elevasyonlu akut miyokard enfarktüsü olan hastalarda klopidogrel tedavsi

 • 180 mg

bir yükleme dozu önerilmektedir.

İdame : Önerilen tikagrelor dozu günde iki kez 90 mg’dır. Günde 100 mg ASA ile beraber 12 ay devam edilmelidir. Yüksek doz aspirin ile birlikte uygulandığında etkinliğini kaybettiği için düşük doz aspirin (100 mg’ı geçmeyen aspirin dozu) ile birlikte kullanılması önerilmiştir.

blank

Tableti bir bütün olarak yutamayan hastalar için, tikagrelor tabletleri ince toz haline gelecek
şekilde ezilip yarım bardak suda karıştırılarak içirilir.

blankGebelik kategorisi C ‘ dir. Gebelik süresince kullanımı tavsiye edilmemektedir.

blank

Hayvanlardan elde edilen farmakodinamik/toksikolojik veriler, tikagrelorun ve aktif metabolitlerinin süte geçtiğini göstermiştir. Yeni doğanlar/bebekler için risk göz ardı edilememektedir. Çocuk için emzirmenin yararları ve kadın için tedavinin yararları dikkate alınarak, emzirmenin kesilmesine ya da BRILINTA tedavisinin kesilmesine/bu tedaviden kaçınılmasına karar verilmelidir.

blank

 • Baş ağrısı
 • Hipotansiyon
 • Burun kanaması
 • Bradiaritmiler
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme
 • Kreatinin seviyesinde yükselme
 • Ürik asit seviyesinde yükselme
 • Kanama

blank

Doz aşımı yaşayan hastalarda kanama, bulantı, kusma, ishal ve ventriküler aritmiler olabilir. Yüksek oranda proteine ​​bağlı olduğundan diyalizin tikagreloru kandan uzaklaştırması beklenmez.

blank

Tikagrelor tedavisi için geri döndürücü bir ajan bulunmamaktadır. Teorik olarak, ekzojen trombosit uygulaması, hemostazı eski haline getirebilir; ancak, bu stratejiyi araştıran veriler karışıktır. Trombosit kullanımı şiddetli, yaşamı tehdit eden kanamalarda saklanmalıdır.

blank

 • Tikagrelor, simvastatin ve lovastatin ile birlikte verildiğinde, CYP3A4 tarafından metabolize edildiklerinden serum konsantrasyonlarını arttırır. Bu nedenle tikagrelor ile >40 mg dozlarda simvastatin ve lovastatinden kaçınılmalıdır.
 •  CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, klaritromisin, nefazadon, ritonavir ve atazanavir) ve CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin, deksametazon, fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital) kullanan hastalarda tikagrelordan kaçınılmalıdır.
 • Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur
 • Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
 • 18 yaşın altındaki çocuklarda etkililiği ve güvenliliği belirlenmemiştir.
 • Koroner arter bypass greft (KABG) ameliyatı geçiren PLATO çalışmasındaki hastalarda,
  ameliyattan 1 gün önce kesilen BRILINTA, klopidogrel ile karşılaştırıldığında, daha fazla
  kanama olmuş fakat ameliyattan 2 gün veya daha öncesinde tedavi kesildiğinde majör kanama oranları klopidogrel ile benzer bulunmuştur.
 • Eğer hasta elektif cerrahi müdahale geçirecekse ve antitrombositik etki istenmiyorsa,
  BRILINTA ameliyattan 7 gün önce kesilmelidir.

blank

 • BRILINTA 90 MG 56 FILM KAPLI TABLET
 • AGRILOR 90 MG FILM KAPLI TABLET
 • BRILINTA 60 MG 56 FILM KAPLI TABLET
 • BRILINTA 90 MG 56 FILM KAPLI TABLET
 • CAMILLA 90 MG FILM KAPLI TABLET
 • TILANTA 60 MG FILM KAPLI TABLET
 • TILANTA 90 MG FILM KAPLI TABLET
 • TIXALOR 90 MG FİLM KAPLI TABLET

blank

 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3643352/
 • https://www.astrazeneca.com.tr/content/dam/az-tr/medicine/PDF/Brilinta%2090mg_KUB_16032017.pdf
 • https://reference.medscape.com/drug/brilinta-ticagrelor-999674
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3643352/
 • https://jag.journalagent.com/tkd/pdfs/TKDA_43_60_20_24.pdf
 • https://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/LXK3cbJ4gXlO.pdf
 • https://jag.journalagent.com/tkd/pdfs/TKDA_43_60_20_24.pdf
 • https://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/FFS2krf2i3jP.pdf
 • https://jag.journalagent.com/tkd/pdfs/TKDA_38_5_369_378.pdf
 • https://go.drugbank.com/drugs/DB08816

blank

Klopidogrel (Plavix – Karum – Pingel) Uygulama Akıl Kartı

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz