Klopidogrel (Plavix – Karum – Pingel) Uygulama Akıl Kartı

0
14698

Bu İçerik Sadece Aboneler İçindir

Bu içeriğin kilidini açmak için lütfen abone olun.

Klopidogrel, miyokard enfarktüsü, inme veya periferik vasküler hastalık ile kendini gösteren aterosklerozlu hastalarda miyokard enfarktüsü, iskemik inme ve vasküler ölüm dahil olmak üzere aterosklerotik olayların azaltılmasında endike olan bir ADP reseptör antagonistidir.

Etki Başlangıcı: 2 saat
Etki süresi: 7-10 gün
Yarılanma Ömrü (t½): 6 saat
Metabolizma: Karaciğer
Atılım: Dışkı, idrar

Plavix® 75 mg Tablet

blank

blank

Klopidogrel tiyenopiridin türevi trombosit ADP reseptör antagonistidir. Trombosit agregasyonunu geri dönüşümsüz olarak trombosit yüzeyindeki ADP P2Y12 reseptörlerine bağlanarak inhibe eder. Ön ilaçtır. Tablet formları oral alım sonrasında barsaklardan emilir ve karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile aktif metabolitlerine dönüşür. Aktif bileşenler ADP P2Y12 reseptörü etkinliğini inhibe ederek, sonrasında gerçekleşecek glikoprotein IIb-IIIa yolağını bloke eder. Bu yolak trombosit agregasyonu ve fibrin ile bağlanmayı sağladığından kritik öneme haizdir. Ayrıca Klopidogrel indirek olarak fibrinojen bağlanmasına da etki ettiği rapor edilmiştir. Bu etki trombositlerin yaşam süreleri boyunca (yaklaşık 7 gün) devam etmektedir.

blank

blank

 • Akut Koroner Sendrom (STEMI, NonSTEMİ, Anstable Anjina)
 • PCI (stent) sonrası (Trombotik olayların önlenmesi)
 • Akut İskemik İnme
 • Massif Pulmoner Emboli
 • Atriyal fibrilasyonu (Trombotik olayların önlenmesi)
 • Koroner arter baypas greftleme sonrası (Trombotik olayların önlenmesi)
 • Periferik arter baypas greftlemede periferik arter perkütan anjiyoplasti
 • Semptomatik karotis arter stenozu
 • Periferik Arter Hastalığı (Trombotik olayların önlenmesi)
 • Santral Retinal Arter Tıkanıklığı
 • Kalıcı Kateter Tıkanıklığı (Trombotik olayların önlenmesi)
 • DVT

blank

 • İlaça karşı alllerji
 • Aktif kanaması olan hastalarda
 • Ciddi karaciğer hastalığı

blank

Akut Koroner Sendrom

NSTEMİ/UA: ST elevasyonsuz miyokard enfarktüsü ve unstabil angina olan hastalarda, klopidogrel tedavisi

 • 300-600 mg’lık tek

bir yükleme dozu önerilmektedir. Genel yaklaşım 300 mg şeklindedir. Son yıllarda  eğer hastaya koroner anjiografi gecikmeden yapılacaksa anjio sonrası P2Y12 inhibitörlerinin yüklenmesi önerilmektedir. Bu hastalara acil serviste ;

 • UFH 70 U/kg IV
 • ASA 300 mg

verilmesi yeterlidir.

İdame : Önerilen klopidogrel dozu günde bir kez 75 mg’dır ve ilaç yemekle birlikte veya yemeksiz verilebilir. Yaşlı hastalarda veya böbrek veya hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun değiştirilmesine gerek yoktur. Günde 75 mg klopidogrel ile 100 mg dozunda asetilsalisilik asit (ASA) ile birlikte önerilmektedir. Yüksek doz ASA kanama riski artışı ile ilişkili olduğundan ASA dozunun 100 mg’dan fazla olmaması önerilir. Optimal tedavi süresi resmi olarak saptanmamıştır. Klinik çalışma verileri 12 aya dek kullanımını desteklemektedir ve maksimum yarar 3 ayda görülmüştür

STEMİ: ST elevasyonlu akut miyokard enfarktüsü olan hastalarda klopidogrel tedavsi

 • 600 mg

bir yükleme dozu önerilmektedir. ST elevasyonlu akut miyokard enfarktüsü olan 75 yaşın üzerindeki hastalarda klopidogrel tedavisine, yükleme dozu verilmeden başlanmalıdır.

İdame : Önerilen klopidogrel dozu günde bir kez 75 mg’dır. Günde bir kez 75 mg’lık doz ile  ASA ile beraber 12 ay devam edilmelidir.blank

Periferik arter perkütan anjiyoplasti veya periferik arter baypas grefti: Günlük 75 mg önerilir.

Atriyal fibrilasyonda tromboembolizmin birincil önlenmesi: Günde 75 mg önerilir. Semptomatik karotis darlığı: Günlük 75 mg önerilir.

Koroner arter baypas greft cerrahisinin ikincil önlenmesi: Günlük 75 mgönerilir.

blank

Kategori B

blank

Klopidogrelin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Şu anda uzman tavsiyesi, bu durumlarda emzirmeyi durdurmak veya ilacı durdurmaktır.

blank

 • Kanama (en sık)
 • Döküntü/kaşıntı
 • Trombotik trombositopeni (TTP

blank

Klopidogrel uygulamasını takiben doz aşımı kanama komplikasyonlarına neden olabilir. Hayvan çalışmalarına göre, tek doz 1500 ila 2000 mg/kg fareler ve sıçanlar için öldürücüydü ve 3000 mg/kg babunlar için öldürücü olrak bulunmuş.

blank

Klopidogrel tedavisi için geri döndürücü bir ajan bulunmamaktadır. Teorik olarak, ekzojen trombosit uygulaması, hemostazı eski haline getirebilir; ancak, bu stratejiyi araştıran veriler karışıktır. Trombosit kullanımı şiddetli, yaşamı tehdit eden kanamalarda saklanmalıdır.

blank

 • Klopidogrele başlarken uygun doz ve uygun zamanın seçimi açısından elde edilmiş
  verilerin tamamına yakını PKG yapılan hastalardan elde edilmiştir. Perkütan koroner girişim sırasında AKS’lerde olduğu gibi plak yırtılması ve artmış tromboz riski vardır. Yükleme dozu verilmeksizin, günde 75 mgr klopidogrel tedavisiyle antitrombotik etkinin kararlı bir seviyeye ulaşması için gerekli olan süre 3 ila 5 gündür. Daha önce yapılmış olan çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda, özellikle akut olaylarda en yüksek etkinliğe uygun sürede ulaşabilmek için, yükleme dozu rutin olarak verilmektedir. Yeni kanıtlar ise 300 mgr yükleme dozu ile en yüksek etkinliğe ulaşmak için en az 4 ila 6 saat gerektiği (% 38-40 trombosit agregasyon inhibisyonuna) ve bu nedenle 450-600 mgr’lık yükleme dozlarının (% 55-59 inhibisyon) özellikle akut olaylarda daha uygun olacağı yönündedir. Etkinliğin başlamasında geçen süre klopidogrelin önemli bir kısıtlamasını oluşturmaktadır.  Çalışmlarda 900 mg verilmesi ile ek antitrombositer etkinlik izlenmemiştir.

Klopidogrel Direnci

Klopidogrel direnci “ADP ile indüklenen trombosit agregasyonunun %10’dan daha az azalması” olarak tanımlansa da, kesin ölçüm yöntemleri halen araştırma konusudur. Klopidogrel direnci veya tedaviye farklı oranlarda yanıt, hem sağlıklı gönüllülerde hem de AKS ile başvuran hastalarda gösterilmiştir. Etyolojisi tam olarak aydınlanmamış olsa da, direncin değişken bağırsak emilimi, metabolizma, ilaç etkileşimleri ve çeşitli düzeylerdeki genetik polimorfizmlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Klopidogrel direnci ile ilgili eldeki veriler akut olaylarda yüksek yükleme dozu kullanılmasını desteklemektedir.

blank

 • PLAVIX 75 MG 28 FİLM TABLET
 • KARUM 75 MG 28 FİLM TABLET
 • PLANOR 75 MG 28 FİLM TABLE
 • CLOGAN 75 MG 90 FILM TABLET
 • OPIREL 75 MG 90 FILM TABLET
 • DIPOREL 75 MG 28 FILM TABLET
 • blank
 • 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients
  presenting with ST-segment elevation
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470539/
 • https://jag.journalagent.com/tkd/pdfs/TKDA_38_5_369_378.pdf
 • https://link.springer.com/article/10.2165%2F00003495-200060020-00012
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3187865/figure/fig01/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3187865/
 • https://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/FFS2krf2i3jP.pdf

blank

ST Eleve Miyokard İnfarktüsü (STEMİ) Kılavuzu ESC 2017

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz