Tramadol (Contramal) Uygulama Akıl Kartı

0
21204

Tramadol santral etkili sentetik bir opioid analjeziktir yetişkinlerde orta-şiddetli ağrıyı tedavi etmek için kullanılır. Şiddetli ağrısı olan hastaların tedavisinde hayati öneme sahiptir ve tramadol bu popülasyon için  bir rahatlama sağlayabilir.

CONTRAMAL 100 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti

Etki Başlangıcı: 1-2 sn
Etki süresi: 4-6 saat
Yarılanma Ömrü (t½): 5-6 saat, M1 metaboliti 8 saatlik bir yarı ömür sunar.
Metabolizma: Karaciğer
Atılım: İdrar

blank

Analjezik aşamasında zayıf opioid grubunda yer alan tramadol aslında hem opioid hem de nonopioid etki mekanizmasına sahip çift etkili ilginç bir ilaçtır. Zayıf µ-opioid reseptör agonist etkisine ek olarak noradrenalin (NA) ve serotoninin (5-HT) presinaptik geri alınımını inhibe etmekte, aynı zamanda 5-HT’nin salınımını stimüle etmektedir. Böylece endojen analjezi sistemini hem opioid agonist mekanizma ile hem de monoaminerjik etkisi ile potansiyelize etmektedir. Bu özelliği ile tramadolün, analjezik/adjuvan etkiyi bir arada içerdiği düşünülebilir. Bu iki mekanizma ile elde edilen additif etkinin, antinosisepsiyonda belirgin, yan etkide daha az olması, tramadolün orta-şiddetli kanser ve kanser dışı akut ve kronik ağrının tedavisinde yaygın kullanımının nedeni olmuştur.

Tramadol esas olarak karaciğer (CYP2D6 yolu ile) tarafından metabolizma yoluyla atılır ve metabolitleri (M1: O-desmetiltramadol) esas olarak böbrekler tarafından atılır, atılımın %90’ını oluştururken geri kalan %10’u dışkı yoluyla atılır. Dozun yaklaşık %30’u değişmemiş ilaç olarak idrarla atılırken, dozun %60’ı metabolitler olarak atılır.

M1: Tramadol (ana bileşik) m-opioid reseptörleri için çok düşük afiniteye sahiptir. M1, tramadolden ~ 300 kat daha yüksek afiniteye sahip m-opioid reseptörlerini bağlar ve analjezi sağlamada daha etkilidir.

Dikkat: CYP2D6 aktivitesindeki değişiklik, öngörülemeyen metabolizmaya ve toksisite ve etkinlikte fenotipik farklılıklara neden olan aktif metabolitlerin üretimine yol açabilir.

blank

 • Orta şidetli ağrı
 • Şiddetli ağrı

blank

 • Tramadol, herhangi bir opioide aşırı duyarlılık reaksiyonu olan hastalarda kontrendikedir.
 • On iki yaşın altındaki hastalar ilacı kullanmamalıdır. On sekiz yaşın altındaki hastalara, tonsillektomi veya adenoidektomi öyküsü varsa ilaç verilmemelidir.
 • Tramadol solunum depresyonuna neden olabileceğinden, ciddi solunum depresyonu öyküsü veya gerekli ekipmanı olmayan bronşiyal astımı olan hastalar tramadol kullanmaktan kaçınmalıdır.
 • Solunum depresyonunun potansiyel yan etkisi nedeniyle, hastalar aynı anda alkol, benzodiazepinler veya diğer CNS depresanlarını kullanmamalıdır. Bu ilaçların eşzamanlı kullanımı solunum depresyonunu şiddetlendirebilir ve koma ve ölüme yol açabilir.

blank

blank

İV: CONTRAMAL 100 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti

Dozaj, ağrının şiddetine ve yanıtına göre ayarlanmalıdır. Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki gençlerde 1mg/kg şeklinde uygulanır. Bir defada uygulanan dozun 2 mg/kg’ı geçmemesi önerilir. Günde 400 miligramı (4 ampul) aşılmamalıdır.

İV Bolus Uygulama:

İntravenöz enjeksiyonlar bolus uygulanacaksa 2-3 dakika içinde yavaş yavaş verilmelidir. Periferik vazodilatasyona bağlı hipotansiyon nadir de olsa, özellikle i.v. uygulama sonrası görülebilir.  Bu yüzden Kısa-yavaş i.v. infüzyon (20 dakika sürede) önerilir. Bu şeklinde uygulama ile hipotansiyonu yan etkisi önlenebilir.

İV İnfüzyon:

Genel kullanım 100 ml sf içinde 30 dk içinde infüzyon şeklindedir.

İM: Ampuller IM kullanımına uygundur.

Oral Tablet

Her ikisi de kapsül şeklinde gelir. Yarılanma ömürleri yaklaşık 6 saattir. Rasemik tramadol oral uygulama sonrası ince barsaktan hızlı ve hemen hemen tamamen emilir (% 95-100). Biyoyararlanım tek doz uygulamada ortalama % 70’tir.

İki farklı tramadol formülasyonu vardır. Uzun süreli salınım Retard) ve anında salınım r.

Tramadol hidroklorür 50 mg/ml enjeksiyon veya infüzyon solüsyonu intramüsküler olarak, yavaş intravenöz enjeksiyonla veya infüzyon veya hasta kontrollü analjezi ile uygulama için solüsyonda seyreltilerek (bkz. Bölüm 6.6) uygulanabilir.

 • CONTRAMAL RETARD 100 mg tablet
 • CONTRAMAL 50 MG 20 KAPSUL
 • CONTRAMAL 100 MG 10 ML DAMLA

Ağrı için Normal Erişkin Doz:

 • CONTRAMAL 50 MG 20 KAPSUL

Yetişkinler (17 yaş ve üzeri) için gerektiğinde her 4 ila 6 saatte bir ağızdan 50 ila 100 mg alınır.
-Hızlı analjezik etki başlangıcı gerektirmeyen hastalar için : Başlangıç ​​dozu: Ağızdan günde bir kez 25 mg; günde dört kez 25 mg’lık bir doza ulaşmak için her 3 günde bir 25 mg’lık artışlarla titre; bundan sonra her 3 günde bir tolere edildiği gibi 50 mg artırın
Maksimum doz: günde 400 mg.

Kronik Ağrı için Normal Erişkin Doz:

CONTRAMAL RETARD 100 mg tablet 18 yaşında veya daha büyük hastalarda (100 mg) ağızdan günde bir kez alınır.
-Maksimum Doz: 300 mg / gün

blank

Tramadolün in vivo koşullarda non-mutajenik olduğu ve germinal hücrelere zarar vermediğinden dolayı kalıtsal anormalliklere ve neoplastik oluflumlara neden olmadığı düşünülmektedir.

blank

Emzirme sırasında kullanımı önerilmemektedir. Tramadol ufak miktarlarda süt
ile atılır. Tek bir dozda, emzirmeyi kesmek genellikle gerekli değildir.

blank

Tramadolün en sık görülen yan etkisi

 • Bulantı
 • Kusma,
 • Ağız kuruluğu
 • Konstipasyon
 • Sersemliktir
 • Yorguluk
 • Uyku hali
 • Baş Ağrısı,
 • Ortostatik hipotansiyon

Medulladaki öksürük merkezine doğrudan etki ederek öksürük refleksini baskılar. Ayrıcat erapötik dozlarda tramadolün kalp hızı, sol ventrikül fonksiyonu veya kalp indeksi üzerinde etkisi yoktur.

blank

Aşırı doz tramadol alımında beklenen bulgular farmakolojik etkinin devamıdır. Ens sık  laterji , konvülziyon ve beyin sapı solunum merkezlerine doğrudan etki ederek solunum depresyonu yapar. Orta derecede toksisite durumunda opioid etkilerden çok, hafif serotonin sendromu ile ilgi bulgular; ajitasyon, konfüzyon, taşikardi, hipertansiyon ön planda olmaktadır. Terapötik dozlarda solunum depresyonu yok denecek kadar düşüktür. Periferik vazodilatasyona bağlı hipotansiyon nadir de olsa, özellikle i.v. uygulama sonrası görülebilir. Kısa-yavaş i.v. infüzyon (20 dakika sürede) şeklinde uygulama ile bu yan etki önlenebilir.

Solunum Depresyonu

İlk tedavi öncelikle açık bir hava yolu sağlamak ve destekContramalli veya kontrollü ventilasyon yoluyla yeterli ventilasyonu sürdürmektir. Diğer opioidlerde olduğu gibi, nalokson da tramadolün yan etkilerinin kısmen tersine çevrilmesini sağlayabilir.

Nalokson Uygulama

Nalokson, mu reseptörü için en yüksek afinite ile tramadol ve diğer opioidlerin bağlandığı mu, kappa ve sigma reseptörünün rekabetçi bir antagonistidir. Oral veya IV formülasyonlarda mevcuttur. Oral form, diğer formülasyonlara kıyasla düşük biyoyararlanıma sahiptir. Naloksonun yarı ömrü tramadolden daha kısadır, bu nedenle tekrar dozlar gerekli olabilir. Bu ilaç solunum ve merkezi sinir sistemi depresyonunu azaltmak için kullanılabilse de, nöbet riskini artırabilir.

Not: Tramadol doz aşımı genellikle yanlış kullanımla ilişkilidir. Reçetelerin veya orderın yanlış kullanımı, opioid kullanım bozukluğuna önemli bir katkıda bulunur, bu nedenle ilacın doğru şekilde verilmesi, ilaç kullanım bozukluğunun önlenmesine yardımcı olabilir.

blank

blank

 • Farmakolojik özellikleri ile ve diğer opioidlerden farklı olarak bağımlılık, solunum depresyonu ve hemodinamik yan etkilerinin daha az olması ile tramadol, özellikle
  gastrointestinal ve renal problemi olan hastalarda emniyetli bir seçenektir.
 • Karaciğer sirozunda veya renal yetersizlikte ana bileşiğiin ve M1 metabolitinin eliminasyonu azalacağından tramadolün dozunu yarıya indirmek ve doz aralığını iki katına ç,ıkarmak gerekir. Kreatinin klerans<30 ml/dak olan hastalarda toplam günlük tramadol dozu 200 mg’› (50-100mg/12 saat) aşmamalıdır.
 • Tramadol diğer opioidler gibi düz kas kontraksiyonuna sebep olarak idrar retansiyonuna yol açabilmektedir.
 • Normal dozlarda da konvülziyona yapabilir.
 • Tramadol hepatik olarak metabolize edildiğinden, hepatik metabolizmaya giren diğer ilaçların eşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır. CYP2D6’nın genetik varyasyonları ilacın şiddetini etkileyebilir. Bu enzimler tarafından metabolize edilen diğer ilaçların kullanılması da yan etkileri artırabilir
 • Serotonerjik ilaçlarla (örn., anti-depresanlar, migren ilaçları) birlikte uygulanmasından kaynaklanan, nadir görülen ancak potansiyel olarak yaşamı tehdit eden; hipertermi, rijidite, miyoklonus, hayati belirtilerde olası hızlı dalgalanmalar ile birlikte otonomik instabilite, konfüzyon, irritabilite, deliryum ve komaya ilerleyen aşırı ajitasyon gibi mental durum değişiklikleri gibi semptomlara deneden olabilir.
 • MAO inhibitörleri veya serotonin öncüleri (L-triptofan, oksitriptan gibi) ile kombinasyon halinde kullanılmamalıdır.
 • Düz kas tonusunda bir artış ile bağlantılı olarak GİS üzerinde motilitede bir azalmaya neden olur. İleus açısından dikkatli olunmalıdır.
 • Kötüye Kullanım ve Kötüye Kullanım: Tüm opioidler gibi, tramadol da aşırı doz ve ölüme yol açabilecek kötüye kullanım ve yanlış kullanım potansiyeline sahiptir. Bu nedenle tramadol dikkatli bir şekilde reçete edilmeli ve kullanılmalıdır. Diğer opiodlere göre tramadolün farmakodinamik ve farmakokinetik özellikleri nedeni ile tolerans ve bağımlılığa yol açma olasılığı düşüktür.

blank

 • Contramal 100 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti
 • Tradolex 100 mg/2 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti
 • Tramosel 100 Mg/2 Ml Iv/im/sc Enjeksiyonluk Cozelt
 • Fixdol 100 mg 30 Efervesan tablet
 • Contramal Retard 100mg Tablet
 • Tramadolor 50 Mg 10 Kapsül
 • Ultramex 50 Mg 10 Kapsül

blank

 • https://jag.journalagent.com/agri/pdfs/AGRI_18_1_5_19.pdf
 • https://titck.gov.tr/storage/Archive/2019/kubKtAttachments/3c404514-a7b0-4c83-9a6d-13324a82cd5e.pdf
 • https://go.drugbank.com/drugs/DB00193
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537060/
 • https://www.medicines.org.uk/emc/product/3420/smpc#gref

blank

Nalokson (Naloxone) Uygulama Akıl Kartı

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz