Tiopental (Pentotal) Uygulama Akıl Kartı

0
5296

İlk klinik kullanıma girdiği 1934 tarihinden beri, tiopental sodyum intravenöz indüksiyon için en sık kullanılan barbitürat grubu ajanlardan biridir. Fiziko-kimyasal özelliklerinden dolayı ve pH 7.4 iken %64’ünün iyonize halde olması nedeniyle tiopental santal bariyerlerini çok kolaylıkla ve hızla geçer, bu sayede de  çok kısa sürede 10-20 saniyede indüksiyon etkisini gösterir ve hipnozu oluşturur ama analjezi oluşturmaz.

Travma hastalarında kafa içi basıncı azaltmasından dolayı tercih edilir. Fakat özellikle doza ve veriliş hızına bağlı  olarak hipotansiyon ve kardiyak depresyon yapabilirler. Özellikle hipotansif hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Histamin açığa çıkardığı içim astımlı hastalarda kullanılamaz.

Etki Başlangıcı: 20-30 sn
Etki süresi: 15 dk.
Yarılanma Ömrü (t½): 3-8 saat
Metabolizma: Karaciğer- böbek
Atılım: İdrar

Sedatif hipnotiklerde olduğu gibi, barbitüratlar retiküler formasyondaki çıkan kondüksiyonu
inhibe ettikleri talamus seviyesinde etki eder görünürler, böylece kortekse giden impulsların nakline karışırlar. Yağ dokuları plazma konsatrasyonunun 6-12 katı tiopental sodyum biriktirir ve sonra, uzun süreli anesteziyi oluşturan ilacı yavaşça salarlar.
Bir tek intravenöz dozdan sonra eliminasyon safhasının yarılanma ömrü 3 ile 8 saat
arasındadır. Diğer barbitüratlarda olduğu gibi, lipid çözünürlüğü, protein bağlaması ve iyonizasyon derecesi tiopental sodyumun dağılımını ve akibetini etkileyen başlıca faktörlerdir. Kandaki ilacın yaklaşık % 80’i plazma proteinine bağlıdır. Tiopental sodyum karaciğerde fazlaca, diğer dokularda özellikle böbrek ve beyinde daha az derecede degradasyona uğrar . Tiopental sodyumun biyotransformasyon ürünleri farmakolojik olarak inaktiftir ve çoğunlukla idrarla atılırlar. Tiopentalin sürekli infüzyonu hakkında pek fazla çalışma bulunmamaktadır.

Sadece intravenöz yolla uygulanır. Kişilerin ilaca verdiği yanıt çok değişken olduğundan belli bir dozu yoktur. İlacın dozu yaş, cinsiyet ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak hastanın gereksinimlerine göre tayin edilmelidir. Genç hastalar, orta yaşta ve yaşlı hastalara göre daha yüksek dozlara gereksinim duyarlar; yaşlı hastalarda ilaç daha yavaş metabolize olur. Buluğ öncesi dönemdeki hastaların doz gereksinmeleri her iki cinsiyet için aynıdır, fakat erişkin kadınlar erişkin erkeklerden daha az doza gereksinim duyarlar. Doz genellikle vücut ağırlığı ile orantılıdır ve aşırı kilolu hastalar aynı ağırlıktaki nispeten yağsız kişilerden daha yüksek doza gereksinim duyarlar.

Anestezi

Başlangıç dozu olarak, ortalama yetişkinlerde (70 kg ) çabuk endüksiyon için genellikle 210-350 mg (3-5 mg/kg) gerekir. Tiopental sodyum tek başına anestetik ajan olarak kullanılacağı zaman, istenen anestezi seviyesi, gerektikçe tekrarlanan ufak dozların enjeksiyonu veya % 0.2’lik veya % 0.4’lük konsantrasyonun infüzyon (intravenöz damla) yoluyla verilmesiyle elde edilir. İnfüzyon metodunda anestezi derinliği, infüzyon oranını ayarlayarak kontrol altına alınır.

Konvülsif Durumlarda Kullanılması

İnhalasyon veya lokal anesteziyi veya diğer sebepleri takiben oluşan konvülsif durumları
kontrol altına almak için, konvülsiyon başlar başlamaz, en kısa zamanda 75-125 mg’lık bir doz (%2.5’luk çözeltiden 3-5 ml) uygulanmalıdır. Lokal anesteziyi takiben oluşan konvülsiyonlar, 10 dakikalık bir periyodda verilecek olan 125-250 mg tiopental sodyum dozu gerektirebilirler. Eğer konvülsiyona lokal bir anestetik sebep oldu ise, gerekli tiopental dozu, uygulanan lokal anestetik ajanın miktarına ve konvülsif özelliklerine bağlı olacaktır.

Kafa içi basıncı yükselmiş nörolojik hastalarda kullanım

Kontrollü ventilasyon sağlandığı takdirde, intrakraniyal basınç artışlarını azaltmak için vücut ağırlığına göre 1,5 ila 3 mg/kg’lık aralıklı bolus enjeksiyonları verilebilir.

 • Kısa etkili anestezi
 • Genel anestezi
 • Beyin hipoksik-iskemi yaralanmaları
 • Status epileptikus

Mutlak Kontrendikasyonları:
1.Barbitüratlara karşı aşırı hassasiyet (allerji),
2.Astım
5.Gizli veya açık porfirya’dır.
Nispi Kontrendikasyonlar:
1.Ciddi kardiyovasküler rahatsızlık,
2.Hipotansiyon veya şok,
3.Hipnotik etkinin uzayabileceği veya kuvvetlenebileceği durumlar (ör: Fazla premedikasyon), Addison hastalığı, hepatik veya renal disfonksiyon, miksödem, yüksek kan üresi, ciddi anemi ve miyastenia gravis.

Eğer nispi kontrendikasyonları içeren durumlarından birinde kullanılırsa, doz azaltılmalı ve
enjeksiyon yavaş yapılmalıdır. İleri kalp rahatsızlığı, artmış intrakranial basıncı, astımı, miyastenia gravisi ve endokrin yetersizliği (hipofiz, tiroid, adrenal, pankreas) olan hastalara uygulanırken, itina gösterilmelidir.

 • Alerjik reaksiyonlar
 • Aritmisi
 • Miyokardiyal depresyon
 • Hipotansiyon
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Amnezi
 • Hipokalemi
 • Hiperkalemi
 • Anoreksi

 • İnfüzyon sırasında şiddetli veya refrakter hipokalemi bildirilmiştir. İnfüzyonun kesilmesinden sonra ciddi rebound hiperkalemisi de bildiirlmiştir.
 • Tiyopental sodyum, solunum depresyonuna ve kalp debisinde azalmaya neden olur ve kardiyovasküler hastalığı, özellikle konstriktif perikarditi olan hastalarda akut dolaşım yetmezliğini hızlandırabilir. Ciddi kardiyovasküler hastalıklar, şiddetli solunum yolu hastalıkları ve çeşitli etiyolojilerin hipertansiyonu ile de dikkatli olunmalıdır

Tiyopentalin gebelikte yan etki olmaksızın kullanılabileceği gösterilmiştir. Bununla birlikte, tiyopental kullanımı düşünüldüğünde, klinisyen ilacı yalnızca beklenen yararlar olası risklerden daha ağır bastığında kullanmalıdır.

Tiyopental, plasenta bariyerini kolayca geçer ve anne sütünde de bulunur.

 • https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Thiopental
 • https://www.medicines.org.uk/emc/product/9376/smpc#gref
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Pentotal

ss

Solunum depresyonu, miyokardiyal depresyonu, kardiyak aritmileri, uzun
somnolans ve uyanışı, aksırmayı, öksürmeyi, bronkospazmı, larengeal spazmı ve titremeyi içerir. Tiopental sodyuma karşı anafilaktik reaksiyonlar rapor edilmiştir. Nadiren, renal bozuklukla beraber immun hemolitik anemi ve radyal sinir felci rapor edilmiştir

Endotrakeal Entübasyon

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz