Ritimler

0
6012

blank

Örnek Ritimler

1-Normal Sinüs Ritmi (NSR)

Ritim düzenlidir. Yetişkinlerde ritmin hızı normal 60-100/dakika arasındadır. Toplumda en yaygın ritmdir. II derşvasyonda p dalgaları vardır her p dalgasını QRS taki eder ve QRS sıklıkla dardır. Detaylı anlatım için tıkayınız.

2-Sinüs Taşikardisi 

Erişkinde istirahat kalp hızının > 100 vuru/dakika olduğu ritimdir.  Çocuklarda bu vurular yaşa göre hesaplanır. Sinüs Taşikardisi en sık artan sempatik stimülasyondan kaynaklanır (yani ağrı, ateş, artan oksijen ihtiyacı ve/veya hipovolemi nedeniyle). Genellikle dar bir QRS’ye sahiptir. Hız genellikle 150-160 / dakikanın altında sınırlıdır. Detaylı anlatım için tıkayınız.

3-Sinüs Bradikardisi 

Erişkinde istirahat kalp hızının < 60 vuru/dakika olması veya çocuklarda normal aralığın altıdadır. 50/dakikadan daha yüksek hızlara sahip sinüs bradikardisi sağlıklı yetişkinler tarafından iyi tolere edilebilir. Dahi iyi kardiyak debi sağlamak sporcularda görülür. Sinüs bradikardisi ayrıca Vagal stimülasyon veya Hasta Sinüs Sendromu nedeniyle de görülebilir. II. derivasyonda dik P dalgaları ile dar bir QRS görülür. Detaylı anlatım için tıkayınız.

4-Sinüs Aritmisi

Sinüs Aritmisi çoğunlukla çocuklarda yaygın olan ve daha yaşlı erişkinlerde daha az görülen iyi huylu bir ritimdir. Bu ritmin düzensizdir ,inspirasyonla kalp hızı artar ve ekspirasyonla kalp hızı azalır böylece ritim düzensizleşir. II .derivasyonda dar QRS ve dik P dalgaları gözlenir.

5-Kavşak Ritmi (Junctional Ritim )

Kavşak ritmi , atriyum ve ventriküller arasındaki “bağlantı” olan atriyoventriküler düğüm veya his demeti alanındaki bir doku lokusundan kaynaklanan anormal kalp ritmini tanımlar. Sinoatriyal düğüm, sağ üst atriyumda bulunan doğal ana dominant uyarı çıkaran düğümdür. Dakikada 60-100 atım ileti çıkarır. Sinus nodun baskılanması nedeniyle AV nod veya his demetinden yeni bir odak  devreye girer ve genelde 40-60 dk/atım şeklinde atım sağlayan bir ritim oluşturur. Sıklıkla sinüs baskılandığında escape (kaçak) bir ritim olarak ortaya çıkar. Eğer hız taşikardik ise akselere kavşak ritmini adını alır. EKG de P dalgaları QRS kompleksinden hemen önce ya da ondan sonra gelir veya içinde gizlidir. Detaylı anlatım için tıkayınız.

6-Akselere Kavşak Ritmi (Akselere Junctional Ritim )

Kavşak ritminin hızlanmış halidir. Mekanizma morfoloji aynıdır sadece 60’ın üstünde hız vardır. Digital kullanan hastalarda sık olarak görülebilir. Hız haricinde diğer özellikleri Kavşak (Junctional) Ritim ile aynıdır. Detaylı anlatım için tıkayınız.

7-Prematüre Kavşak (Junctional) Atım (PJC)

Normal bir ileti aşamasında sinoatriyal düğümden uyarı AV kavşağa ulaşmadan önce bazı durumlarda AV düğümde erken uyarılar çıkabilir. AV düğümden çıkan bu yarı ventrikülleri normal bir şekilde uyararak ventrikül depolarizasyonunu sağlar. İşte zamanından önce çıkan ve ventrikülleri depolarize eden bu erken uyarılara Prematüre Junctional Kompleks (PJC) adı verilmektedir. Detaylı anlatım için tıkayınız.

8-Junctional Taşikardi 

Junctional taşikardi , AV düğümün ile ilişkili, disasosiyasyonu nedeniyle atriyoventriküler düğüm bölgesinde bir odakta impuls üretimi ile ilişkili bir taşikardidir. Genel olarak, AV kavşağının intrinsik hızı 40-60 bpm’dir, bu nedenle hızlandırılmış (akselere) kavşak ritmi 60-100 bpm arasındadır ve ardından >100 bpm hızında kavşak taşikardisi haline gelir. Atriyal taşikardilerle ile karşılaştırılabilir.

9-Sinüs Arresti

Hasta sinüs sendromu yada sinüs disfonksiyonu olarak da adlandırılmaktadır. Hastanın Ritmi düzenli bir periyotla devama etmekte iken sinoatriyal düğümden uyarı çıkmaz. Bir süre (genelde 3 sn üstü) sinoatriyal düğümden uyarı çıkmadığı için ekgde sadece izoelektrik hat görülür. Sonrasında uyarı tekrar sinoatriyal düğümden çıkar ve normal EKG dalgaları görülmeye başlar. İskemik kalp hastalıkları ilaçlar bu duruma sebep olabilir. SA çıkış bloğundan farkı, SA çıkış bloğunda duraklamadan sonra gelen P-P mesafesi diğer P-P mesafelerin katları şeklinde iken Sinüs Arrestinde bu durum yoktur. Hız değişken, ritm düzensizdir. QRS kompleksleri dar morfolojidedir.

10-Atrial Fibrilasyon

Atrial fibrilasyon sinoatriyal düğümün devre dışı kalmasıyla atriyumlardaki birçok farklı noktalardan uyarı çıkması sonucu; ancak bu uyarıların hiçbiri atriyal depolarizasyonu ve etkin atriyal kontraksiyon sağlamadığı için EKG’de atriyal depolarizasyonu gösteren P dalgalarının yokluğu ve RR mesafelerindeki düzensizlik şeklinde izlenen bu ritm bozukluğudur. Detaylı anlatım için tıkayınız.

11-Atrial Flutter

Atriyal flutter sağ atriyumda “reentry” yani yeniden uyarılma mekanizması ile gerçekleşen hızı 250-350/dakika arasında olan düzenli atrial bir aritmididir. Atriyal atımlar yani P dalgaları arasında izoelektrik bazal çizgi bulunmaz. Yüksek hızlı atriyal defleksiyonlar EKG’de testere dişi görünümüne yol açar. Flutter dalgaları en iyi II, III ve aVF’de görülür. Detaylı anlatım için tıkayınız.

12-Prematür Atriyal Kompleks

Premature Atrial Kompleks (Premature Atrial Complex PAC); sinoatriyal düğümden kaynaklanan ve normal yollarla ilerleyip ventrikülleri depolarize eden bir elektriksel aktivite var iken, atriyumlarda herhangi bir noktadan erken bir ateriyal uyarı ile atriyumların ve sonrasında ventriküllerin depolorize edildiği durumdur. Bu erken atriyal uyarının sonrasında sinoatriyal düğüm tekrar kontrolü ele alarak normal sinüs ritmini devam ettirir. Yaygın bir kalp ritim bozukluğu olan atriyal erken komplekslerin bir diğer adı prematüre atriyal kasılmalarıdır. Bu kasılmalar çarpıntı şeklinde hissedilir ve ekstra hızlı, ekstra yavaş veya düzensiz zamanlanmış kalp atışları şeklinde olabilirler. Detaylı anlatım için tıkayınız.

13- 1 Derece AV Blok

Normal fizyolojide, atriyumlardan çıkan uyarıların atriyoventriküler düğümden geçerek 0.200 ms nin altında bir değerde ventriküllere geçer. Eğer atriumlardan çıkan bu uyarı atriyoventriküler düğümden ventriküllere, normal süreden geç geçtiği yada hiç geçmediği durumlarda atriyoventriküler bloklardan söz edilir. Bu süre (PR mesafesi) 0.200 milisaniyeden (5 küçük kare)’den daha uzun ise 1. derece atriyoventriküler (AV) bloktan bahsedilir. Genelde hiçbir belirti, bulgu yada şikayet yaratmaz. Detaylı anlatım için tıkayınız.

14- 2 Derece AV Blok Mobitz Tip 1

Atriyoventriküler düğüm seviyesinde de bloğun olduğu her atriyal iletinin ventriküle iletilmediği bu yüzden her P dalgası sonrası QRS komleksinin gelmediği bir bloktur. PR mesafesi normal başlar ve gittikçe uzar. En sonunda P dalgasına QRS komleksi gelmez. Sonrasında bu ritüel baştan başlar. Detaylı anlatım için tıkayınız.

15- 2 Derece AV Blok Mobitz Tip 2

2. Derece Mobitz Tip 2 Atriyoventriküler Blok; PR mesafesinde uzama olmaksızın, belli aralıklarla iletilmeyen P dalgalarının görüldüğü genellikle infranodal seviyede olduğu için tam bloğa (3. derece) ilerleyebilen bloktur. P dalgası normal görünümdedir ve bloklanmış P dalgası hariç tüm P dalgalarını bir QRS kompleksi izler. P dalgalarının iletilememesi düzenli (2:1, 3:1, 4:1 gibi) ya da düzensiz olabilir. En ciddi şekli 2:1 atriyoventriküer bloktur. PR aralığının süresi normal ya da uzun başlar ve birbirine eşittir. QRS kompleksinin aralığının, görünümü normal ve birbirine eşdeğerdedir. PR mesafesi her P dalgasına QRS komleksi geldiği atımlarda sabittir. 2:1, 3:1, 4:1 gibi görülebilir. (3:1= 3 p dalgasından 1 tanesine QRS kompleksi gelmemesi durumu). Detaylı anlatım için tıkayınız.

16- 3 Derece AV Blok (Tam Blok)

Atriyoventriküler (AV) 3. derece tam blok atriyum ve ventrikül arasındaki elektriksel iletinin tam kesilmesine bağlı olarak gelişen ritm iletim bozukluğudur.  Bu blokta hiçbir atriyal aktivite ventriküle iletilemez, ventrikül ve atriyumlar birbirlerinden bağımsız olarak depolarize olurlar. Böylece P dalgası ile QRS kompleksi arasında bağlantı yoktur. Atriyumlar ayrı, ventriküller ayrı çalışırlar. 2.derece AV bloğun ilerlemiş halidir. Ventrikül aresti ve ani kardiyak ölüm açısından yüksek risk altındadır. Detaylı anlatım için tıkayınız.

17- Supra Ventriküler Taşikardi (SVT)

Supraventriküler taşikardi (SVT), atriyoventriküler (AV) düğümden veya üstünden kaynaklanan bir ritim bozukluğudur ve dakikada > 100 atım (bpm) hızında dar bir kompleks (QRS < 120 milisaniye) ile tanımlanır. Paroksismal SVT olarak da bilinen atriyoventriküler nodal reentran taşikardi (AVNRT), provoke edici faktörler olmaksızın aralıklı SVT olarak tanımlanır ve tipik olarak 160 bpm’lik bir ventriküler ritim ile kendini gösterir. Detaylı anlatım için tıkayınız.

18- Prematür Ventriküler Kompleks (PVC)

Prematüre Ventriküler Kompleks; ritim belli bir periyotta giderken, ventriküllerdeki ektopik bir veya birkaç odaktan erken uyarı gelmesi durumudur. Erken gelen ventriküler uyarı nedeni ile oluşan QRS kompleksi normal QRS komplekslerine benzemez geniş morfolojili QRS kompleksinin amplitüdü büyük olup, önünde P dalgası bulunmaz. Ventrikül kaynaklı bu erken vurular belirli bir düzenle gelebileceği gibi rastgele aralıklarla da gelebilir.  Ard arda PVC gelmesi ventrikül taşikardisine zemin hazırlayabilir. Detaylı anlatım için tıkayınız.

19- Ventriküler Taşikardi (VT)

Kardiyovasküler nedenli ani ölümlerin önemli bir kısmını oluşturan ventriküllerden kaynaklanan,  tedavi edilmediği zamanlarda ölümcül olabilen bir distritmi çeşididir.  En sık  kardiyak iskemiye bağlı  oluşan ektopik bir ventriküler odaktan hızlı uyarılar nedeniyle oluştuğu görülür. Akut miyokard infarktüsü (Mİ) geçiren hastaların yaklaşık %20’sinde  ventrikül aritmi görülür ve mortalitesi yüksektir. VT genellikle erken ventriküler vuru ile tetiklenir. Seri olarak birbirini takip eden 3 veya daha fazla  P dalgası görülmeyen ,geniş QRS kompleksleri tarafından oluşturulan hızlı ve düzenli bir ritimdir. Detaylı anlatım için tıkayınız.

20- Ventriküler Fibrilasyon (VF)

Ventriküler Fibrilasyon (VF) kalbin ventrikülünün farklı odaklarından kaynaklanan , 350-500/dakika hızında düzensiz uyarıların olduğu düzenli ve yeterli bir ventrikül kontraksiyonu olmadığı için yeterli kalp debisinin de  olmadığı ,bu sebeple saniyeler içinde  kardiyak arrest ile sonuçlanan ACİL DEFİBRİLASYON yapılarak hemen müdahale edilmezse ölüme yol açan aritmidir. Detaylı anlatım için tıkayınız.

18- Atrial Yerleşimli Pace Maker

Atrium yerleşimli pacemaker. Atrial pace dikenleri her bir P dalgasının önüne gelir. Mönitörde atriyal paceleme dikenleri görünmektedir.

blank

  • www.acilcalisanlari.com

blank

EKG Yorumlama

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz